ОБЩИ УСЛОВИЯ

на „ВИГС ИНВЕСТМЪНТС" ЕООД
за ползване на услугите, достъпни през уебсайта www.vigsauto.bg


Настоящият документ съдържа Общите условия за ползване на предоставяните от „ВИГС ИНВЕСТМЪНТС” ЕООД информационни ресурси и услуги на потребителите на уебсайта www.vigsauto.bg и урежда отношенията между „ВИГС ИНВЕСТМЪНТС” ЕООД и всички и всеки един от потребителите на достъпните чрез уебсайта www.vigsauto.bg информационни ресурси и услуги.


I.    ДЕФИНИЦИИ

1.1.    „НИЕ”, „ВИГС ИНВЕСТМЪНТС”, „ДРУЖЕСТВОТО” означава „ВИГС ИНВЕСТМЪНТС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ПК 1000, район „Средец”, ул. „Цар Иван Шишман” № 17, с ЕИК 205546368, тел: 0879 680 424, e-mail:office@vigsauto.bg, който е търговец, осъществяващ продажба на (употребявани) автомобили в търговски обект „Автокъща VigsAuto”, находящ се в гр. София, район „Люлин”, ул. „Добринова скала” № 12 и предоставя услуги чрез уебсайта www.vigsauto.bg.

1.2.     „УЕБСАЙТА” или „ПЛАТФОРМАТА” означава уебсайта на адрес: www.vigsauto.bg.

1.3.    „Vigsauto.bg” (http://www.vigsauto.bg) е уебсайт, виртуален информационен ресурс в Интернет, собственост на „ВИГС ИНВЕСТМЪНТС” ЕООД, организиран като наръчник с потребителска информация за употребявани превозни средства, както и за предоставяни от Дружеството промоционални оферти.

1.4.    „АКАУНТ” означава раздел от Платформата, формиран от имейл адрес и парола, чрез който ПОЛЗВАТЕЛЯ може да използва функционалности на Уебсайта и който съдържа информация за Ползвателя и историята на някои от действията му в Платформата (отправени запитвания, отговори на запитвания, информация за ползвани услуги и др.). Ползвателят е отговорен цялата информация, въведена в Акаунта да е вярна, пълна и актуална.

1.5.    „ПОЛЗВАТЕЛ” или „КЛИЕНТ” означава лице, ползващо функционалностите на УЕБСАЙТА.

1.6.    „ПОТРЕБИТЕЛ” означава потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите („ЗЗП”).

1.7.    „ЛИЧНИ ДАННИ” означава лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и европейското законодателство („ЗЗЛД“).

1.8.    „ОБЩИ УСЛОВИЯ” означава настоящите Общи условия. С кликването върху специално обозначения за това линк или бутон, находящи се на УЕБСАЙТА, с изключение на линка, сочещ към тези ОБЩИ УСЛОВИЯ, ПОЛЗВАТЕЛЯТ изрично и безусловно се съгласява с настоящите Общи условия за ползването на УЕБСАЙТА и предоставяните чрез него услуги.

1.9.    „УСЛУГИ” означава предоставяните от ВИГС ИНВЕСТМЪНТС на Потребителите услуги и ресурси, достъпни чрез УЕБСАЙТА, в това число възможност за търсене, въвеждане и сравняване на превозни средства, техните цени и характеристики, резервиране с цел бъдеща покупко-продажба, както и други изрично посочени от ВИГС ИНВЕСТМЪНТС услуги.

1.10.    „IP АДРЕС” ("IP address") означава уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на ПОТРЕБИТЕЛЯ, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

1.11.    „URL” означава стандартизиран адрес на даден ресурс, например документ или уебсайт, в глобалната Интернет мрежа или друго пространство.

1.12.    „ЕЛЕКТРОННА ПРЕПРАТКА” или „ЛИНК” е изведен и визуализиран на съответната Интернет страница Интернет адрес, улесняващ пренасочването към други Интернет страници на същия Уебсайт или към други Уебсайтове или ресурси в глобалната Интернет мрежа, чрез натискане ("кликване") върху него.

1.13.    „ЗЛОУМИШЛЕНИ ДЕЙСТВИЯ” означава действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

1.14.    „ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА”/„СИСТЕМА” е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява или един от елементите на което осигурява автоматична обработка на данни.


II.    ПРЕДМЕТ

2.1.    Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат правилата за използването на предоставяните от ВИГС ИНВЕСТМЪНТС информационни ресурси и услуги на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на УЕБСАЙТА, както и отношенията, които възникват между „ВИГС ИНВЕСТМЪНТС” ЕООД и всеки един от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ на достъпните чрез УЕБСАЙТА информационни ресурси и услуги.

2.2.    „ВИГС ИНВЕСТМЪНТС” ЕООД чрез www.vigsauto.bg предоставя на ПОЛЗВАТЕЛЯ, при стриктно спазване от страна на последния на определените в тези Общи условия изисквания, комплекс от ресурси и услуги ("УСЛУГИТЕ"), които включват:

2.2.1.    Достъп до информационни ресурси, включително текстови, снимки и др., публикувани на ПЛАТФОРМАТА и свързани с различни предлагани за продажба от ВИГС ИНВЕСТМЪНТС моторни превозни средства /МПС/, техните цени, технически характеристики, текущо състояние, оборудване и др.;

2.2.2.    Услуги, свързани с търсене на моторни превозни средства по зададени от ПОТРЕБИТЕЛЯ критерии и получаване на достъп до информационни ресурси, разположени на УЕБСАЙТА;

2.2.3.    Услуги, свързани с отправяне на запитване и получаване на информация за наличността на превозните средства, състоянието и характеристиките им, както и за възможностите и условията за закупуването им;

2.2.4.    Услуги, свързани с предлагане на определени моторни превозни средства на преференциални цени за срока и при условията, посочени на ПЛАТФОРМАТА;

2.2.5.    Резервиране на избрано чрез ПЛАТФОРМАТА превозно средство с цел бъдещо сключване на договор за покупко-продажба на същото превозно средство;

2.2.6.    Други услуги, които ВИГС ИНВЕСТМЪНТС развива и обогатява.

2.3.    ВИГС ИНВЕСТМЪНТС има право да променя технологията, дизайна на ПЛАТФОРМАТА и вида на предоставяните УСЛУГИ по всяко време без предварително известяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

2.4.    Информационните услуги на САЙТА се предоставят "във вида, в който са публикувани" и ВИГС ИНВЕСТМЪНТС не поема никаква отговорност за навременността, изтриването, невъзможността да бъдат доставени конкретни услуги или запазени персонални настройки на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и за нанесени вреди и пропуснати ползи, настъпили в резултат на използване на Услугите или на невъзможност за използването им, поради технически проблеми, профилактика и др. ВИГС ИНВЕСТМЪНТС няма задължение да осигури задоволяването на конкретни или специфични нужди или изисквания на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.


III.    ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

3.1.    Общите условия на „ВИГС ИНВЕСТМЪНТС" ЕООД за ползване на услугите, достъпни през Уебсайта www.vigsauto.bg обвързват всички ПОЛЗВАТЕЛИ на ПЛАТФОРМАТА след публикуването им и изричното съгласие с тях. Съгласието с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ  на ПЛАТФОРМАТА означава, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ се е запознал внимателно с тях и безусловно се е съгласил да ги спазва.

3.2.    ВИГС ИНВЕСТМЪНТС си запазва правото да актуализира и изменя Общите УСЛОВИЯ на ПЛАТФОРМАТА периодично, за да отразява всякакви промени в начина, по който УЕБСАЙТА функционира, в предоставяните услуги и/или промени в българското и европейско законодателство. При извършване на промени в ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, ВИГС ИНВЕСТМЪНТС ги довежда до знанието на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ чрез публикуването им на УЕБСАЙТА. Всяка промяна в ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ влиза в сила от момента на публикуването й на УЕБСАЙТА, за което ВИГС ИНВЕСТМЪНТС уведомява ПОЛЗВАТЕЛИТЕ по подходящ и ефективен начин и предоставя възможност за ПОЛЗВАТЕЛИТЕ да се запознаят с промените. За приложими се считат ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, действащи към момента на предоставяне и ползване на съответната услуга.

3.3.    В случай, че някои от разпоредбите на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

3.4.    Публикуваните на САЙТА изображения на превозни средства имат илюстративен и насочващ характер. Възможно е да е налице разминаване с действителните външни характеристики, белези и особености на предлаганите за продажба в „Автокъща VigsAuto” моторни превозни средства. Публикуваните на САЙТА описания и технически характеристики на моторните превозни средства са насочващи и имат за цел да информират ПОТРЕБИТЕЛЯ за основни белези и характеристики на автомобилите без да се претендира за изчерпателност. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да получи цялата необходима му информация чрез предоставените форми за контакт.

3.5.    Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат всички отношения между ВИГС ИНВЕСТМЪНТС и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ по отношение на предмета на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ и заменят всички предишни представяния, преговори, споразумения, договори и начинания в писмена или устна форма, по отношение на предмета на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.

3.6.    ПЛАТФОРМАТА може да съдържа линкове към други сайтове. „ВИГС ИНВЕСТМЪНТС" ЕООД не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

3.7.    Представянето на автомобилите с посочените им характеристики на ПЛАТФОРМАТА е само информативно и не представлява обвързващо предложение/оферта.


IV.    РЕГИСТРАЦИЯ. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ

4.1.    САЙТЪТ може да бъде разглеждан без регистрация. Регистрация е необходима само за ползването на определени функционалности на САЙТА и е абсолютно доброволна и безплатна.

4.2.    При регистрацията си ПОТРЕБИТЕЛЯТ посочва активен адрес на електронна поща и парола. Чрез тях регистрираният ПОТРЕБИТЕЛ получава достъп до потребителския си профил, възможност да изменя данните в него, както и възможност да ползва УСЛУГИТЕ, предоставяни чрез УЕБСАЙТА.

4.3.    Паролата представлява код от букви, цифри и знаци, който заедно с адреса на електронна поща служи за достъп до потребителския му профил. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно ВИГС ИНВЕСТМЪНТС в случай на неправомерен достъп, както и при вероятност от такъв. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си и носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата.

4.4.    С един имейл адрес може да бъде направена регистрация само на един акаунт.

4.5.    Предоставените в този случай данни се обработват, съгласно Политиката за защита на личните данни, публикувана и достъпна на ПЛАТФОРМАТА.


V.    ОТПРАВЯНЕ НА ЗАПИТВАНЕ

5.1.    ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да отправя запитвания до ВИГС ИНВЕСТМЪНТС чрез специално създадената за това форма за контакт на ПЛАТФОРМАТА. При отправяне на запитването ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва коректно да посочи изискваните в тази форма данни, а именно: име, фамилия, телефон и email, както и да конкретизира търсената от него информация.

5.2.    ВИГС ИНВЕСТМЪНТС полага необходимите усилия, но няма задължение да отговаря на всички запитвания, отправени от ПОТРЕБИТЕЛИ. ВИГС ИНВЕСТМЪНТС не носи отговорност за каквито и да било преки или непреки вреди и/или пропуснати ползи, настъпили вследствие на непредоставен отговор на запитване на ПОТРЕБИТЕЛ.


VI.    РЕЗЕРВАЦИЯ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

6.1.    ВИГС ИНВЕСТМЪНТС предоставя чрез ПЛАТФОРМАТА услуга по резервация в полза на ПОТРЕБИТЕЛ на конкретно моторно превозно средство с цел бъдещо сключване на предварителен или окончателен договор за покупко-продажба на същото моторно превозно средство (по-долу „резервираното МПС”) със същия ПОТРЕБИТЕЛ.

6.2.    Условията на резервацията, като и размера на дължимото за тази услуга възнаграждение (резервационна такса) се публикуват от ВИГС ИНВЕСТМЪНТС на ПЛАТФОРМАТА по ясен и разбираем за ПОТРЕБИТЕЛИТЕ начин.

6.3.    Заплащането на резервационната такса може да бъде извършено по един от следните начини:

6.3.1.    чрез виртуалния ПОС терминал, достъпен на ПЛАТФОРМАТА;
6.3.2.    чрез банков превод на посочена на ПЛАТФОРМАТА банкова сметка на „ВИГС ИНВЕСТМЪНТС” ЕООД. В този случай ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да изпрати сканирано копие на платежното нареждане, с което е извършено плащането.

6.4.    Резервирането се счита извършено и произвежда действие от момента на получаване от страна на ВИГС ИНВЕСТМЪНТС на пълния размер на резервационната такса, когато плащането е извършено чрез виртуалния ПОС терминал, съответно от момента на получаване на сканираното платежно нареждане, съгласно 6.3.2 по-горе.

6.5.    След получаване на плащането, съгласно предходната точка и при изпълнение на условията, посочени на ПЛАТФОРМАТА от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ ВИГС ИНВЕСТМЪНТС се задължава за срока на резервацията да не сключва предварителен или окончателен договор с трето лице за покупко-продажба на резервираното МПС.

6.6.    Резервирането на конкретно моторно превозно средство от ПОТРЕБИТЕЛ по посочения по-горе начин не представлява сключване на предварителен договор за покупко-продажба на същото моторно превозно средство с ВИГС ИНВЕСТМЪНТС.

6.7.    След изтичане на срока на резервацията и в случай, че между ПОТРЕБИТЕЛЯ, за когото е резервирано моторното превозно средство и ВИГС ИНВЕСТМЪНТС не бъде сключен предварителен или окончателен договор за покупко-продажба на резервираното МПС, задължението на ВИГС ИНВЕСТМЪНТС по 6.5. по-горе отпада автоматично, без да е необходимо нарочно известие за това.


VII.    ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

7.1.    ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам осигурява клиентско оборудване (крайни устройства за достъп до Интернет) и достъп до Интернет, необходими за осъществяване достъп до ресурсите на УЕБСАЙТА. ВИГС ИНВЕСТМЪНТС не носи отговорност за каквито и да било смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на УСЛУГИТЕ, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от ПОТРЕБИТЕЛЯ (хардуерен или софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.).

7.2.    ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп в режим on-line до УСЛУГИТЕ, с оглед ползването им за лични нужди при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от ВИГС ИНВЕСТМЪНТС.

7.3.    ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не осъществява достъп до съдържание, публикувано на УЕБСАЙТА чрез каквато и да е друга технология или средства, различни от технологиите и средствата, предоставени от УЕБСАЙТА и реализирани чрез нормалната функционалност на САЙТА. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не използва, копира и разпространява публикувано на УЕБСАЙТА съдържание за каквито и да било търговски цели.

7.4.    ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползване на предоставяните от ВИГС ИНВЕСТМЪНТС УСЛУГИ:

7.4.1.    да спазва българското законодателство, евентуално приложимите чужди закони, настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

7.4.2.    да уведомява незабавно ВИГС ИНВЕСТМЪНТС за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните УСЛУГИ;

7.4.3.    да не се представя за друго лице или за представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава ВИГС ИНВЕСТМЪНТС относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;

7.4.4.    да не извършва ЗЛОУМИШЛЕНИ ДЕЙСТВИЯ по смисъла на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ;

7.4.5.    да не използва методи, водещи до принудително зареждане на нежелано от Интернет-потребителите съдържание ("pop-up"-ове, "blind links" и други подобни);

7.5.    ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право по всяко време по своя собствена преценка да прекрати използването на предоставяните от ВИГС ИНВЕСТМЪНТС УСЛУГИ, като прекрати регистрацията си чрез изпращане на съобщение на посочения на ПЛАТФОРМАТА e-mail.


VIII.    ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВИГС ИНВЕСТМЪНТС

8.1.    ВИГС ИНВЕСТМЪНТС се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално ползване на УСЛУГИТЕ.

8.2.    ВИГС ИНВЕСТМЪНТС се задължава да представя информацията, публикувана на УЕБСАЙТА по достъпен, разбираем и незаблуждаващ начин.

8.3.    ВИГС ИНВЕСТМЪНТС няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който ПОТРЕБИТЕЛЯТ използва предоставяните УСЛУГИ, като не носи отговорност за дейността на ПОТРЕБИТЕЛЯ във връзка с използване на УСЛУГИТЕ.

8.4.    ВИГС ИНВЕСТМЪНТС има правото да поставя на всяка от страниците на УЕБСАЙТА, включително в потребителския профил, Електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и/или услуги, предлагани от ВИГС ИНВЕСТМЪНТС или трети лица, както и Електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на ВИГС ИНВЕСТМЪНТС.

8.5.    ВИГС ИНВЕСТМЪНТС има право да изпраща непоискани търговски съобщения до ПОТРЕБИТЕЛЯ с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от трети лица стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от ВИГС ИНВЕСТМЪНТС.

8.6.    В случай на неизползване на потребителския профил от регистриран ПОТРЕБИТЕЛ в продължение на най-малко 90 (деветдесет) дни ВИГС ИНВЕСТМЪНТС има правоТО без предизвестие да деактивира и заличи адреса на електронна поща и паролата за достъп до потребителския му профил, да прекрати регистрацията му и/или да изтрие от сървърите си цялото съдържание, разположено на тях от регистрирания ПОТРЕБИТЕЛ при ползване на УСЛУГИТЕ.


IX.    ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

9.1.    Правата на интелектуална собственост върху всички елементи на съдържанието на УЕБСАЙТА, включително дизайн, софтуерни програми, бази данни, текст, рисунки, графики, скици и друга информация или елементи, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения и са притежание на ВИГС ИНВЕСТМЪНТС и/или съответно указаното лице, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

9.2.    Правото на достъп на ПОТРЕБИТЕЛЯ до материалите и ресурсите на УЕБСАЙТА не включва правото да се използва, записва, съхранява, променя, адаптира, разпространява публично, копира или възпроизвежда информация, материали и ресурси, както и да се използват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел. Независимо от горното, ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е ВИГС ИНВЕСТМЪНТС, негов партньор или трето лице.

9.3.    Всяко ползване, възпроизвеждане, разпространение, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на УЕБСАЙТА, извън горните хипотези, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред, освен ако е налице изрично съгласие на ВИГС ИНВЕСТМЪНТС и/или носителя на правата за съответния вид използване.

9.4.    ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не заобикаля, поврежда или по друг начин да не смущава нормалната работа на технически или софтуерни приложения, поставени от ВИГС ИНВЕСТМЪНТС на УЕБСАЙТА с оглед предотвратяване или ограничаване на ползването на съдържанието на УЕБСАЙТА в нарушение на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.


X.    ДЕПОЗИТ. ВРЪЩАНЕ НА ДЕПОЗИТ.

10.1.    КЛИЕНТЪТ заплаща на ВИГС ИНВЕСТМЪНТС депозит в размер на 10% (десет процента), от специалната офертна цената при условията на "оферта на деня" или „оферта на седмицата”.

10.2.    Депозитът по предходната точка е платим по банковата сметка на ВИГС ИНВЕСТМЪНТС.

10.3.    Срещу платеният депозит ВИГС ИНВЕСТМЪНТС се задължава да преустанови предлагането за продажба на посоченото по-горе МПС за срок от 3(три) работни дни, считано от датата следваща датата на постъпване на сумата на депозита по банковата сметка на ПРОДАВАЧА.

10.4.    В случай, че КЛИЕНТЪТ сключи договор за покупко-продажба на продаваното МПС, при специалната офертна цена, платеният депозит се приспада от специалната офертна цена и КЛИЕНТЪТ заплаща остатъка от нея при условията на сключения договор за  покупко-продажба на продаваното МПС.

10.5.    В случай, че КЛИЕНТЪТ не сключи договор за покупко-продажба на продаваното МПС с ВИГС ИНВЕСТМЪНТС, но уведоми ПРОДАВАЧА, че се отказва от покупката на продаваното МПС с отправяне на писмено уведомление по образец, ПРОДАВАЧЪТ се задължава да възстанови на КЛИЕНТА платения депозит в пълен размер по банковата сметка, посочена от КЛИЕНТА в уведомлението с текста съгласно образеца. Депозитът се възстановява при условията на предходното изречение, като ПРОДАВАЧЪТ нарежда плащането в срок до 14 (четиринадесет) дни от датата на постъпване при ПРОДАВАЧА на уведомление с текст съгласно образеца. Депозитът се възстановява само по банкова сметка на КЛИЕНТА, открита в българска банка по сметка в лева, в случай, че КЛИЕНТЪТ е посочил сметка в друга валута и/или сметка извън България таксите и комисионните на банките за превода и/или превалутиране на сумата са за сметка на КЛИЕНТА. КЛИЕНТЪТ може да посочи единствено банкова сметка, на която той е титуляр, в противен случа сумата на депозита се задържа от ВИГС ИНВЕСТМЪНТС  до посочване на банкова сметка с титуляр КЛИЕНТЪТ и срокът от четиринадесет дни е неприложим.

10.6.    В случай, че КЛИЕНТЪТ не сключи договор за покупко-продажба на продаваното МПС, в посочения в договора за депозит срок  и не уведоми ВИГС ИНВЕСТМЪНТС , че се отказва от покупката на продаваното МПС с отправяне на писмено уведомление съглано образеца платеният депозит от КЛИЕНТА остава за ПРОДАВАЧА, като неустойка за неизпълнение от страна на КЛИЕНТА.

XI.    ОТГОВОРНОСТ
      
11.1.    ВИГС ИНВЕСТМЪНТС полага грижи за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално ползване на УСЛУГИТЕ, но няма задължението и не гарантира, че предоставяните УСЛУГИ ще удовлетворят изискванията на ПОТРЕБИТЕЛЯ или ще задоволят негови конкретни или специфични нужди.

11.2.    ВИГС ИНВЕСТМЪНТС не носи отговорност за непредоставяне на УСЛУГИТЕ при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет, проблеми дължащи се на оборудването на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на ВИГС ИНВЕСТМЪНТС.

11.3.    ВИГС ИНВЕСТМЪНТС не носи отговорност за вреди, причинени върху телекомуникационните съоръжения, софтуера и хардуера, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, използвани по какъвто и да било начин посредством УЕБСАЙТА.

11.4.    В максимално допустима от действащото законодателство степен ВИГС ИНВЕСТМЪНТС не носи никаква отговорност за каквито и да било преки или непреки щети, включително (но не само) дестабилизация на бизнеса, жалби от страна на трети лица, пропуснати ползи, очаквани икономии или накърняване на репутацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ.